Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) kā nacionālais nozaru ekspertu padomju (NEP) koordinators šī gada 8. decembrī aicina NEP locekļus, nozaru, profesionālās un augstākās izglītības iestāžu, valsts iestāžu pārstāvjus un citus interesentus dalībai tiešsaistes konferencē "Pieaugušo izglītība cilvēkkapitāla attīstībai". Konferences mērķis ir aktualizēt pieaugušo izglītības jautājumus un rast priekšlikumus tautsaimniecības nozaru vajadzībām atbilstošu pieaugušo izglītības risinājumu attīstībai.

Konferencē aicināti uzstāties pārstāvji no Izglītības un zinātnes ministrijas, Ekonomikas ministrijas, Valsts kontroles, kā arī nozaru darba devēji un starptautiskie sadarbības partneri.

kur
ZOOM platforma
kad
2023. gada 8. decembris,
plkst 10:00
Programma
9:45
Pieslēgšanās
10:00
Konferences atklāšana.
1. daļa - Pieaugušo izglītības attīstība
10:10 -10.30
Valsts kontroles lietderības revīzijas "Vai pieaugušo izglītība sasniedz tai izvirzītos mērķus un atbilst darba tirgus vajadzībām?" galvenie secinājumi un priekšlikumi pieaugušo izglītības sistēmas attīstībai.
  • Maija Āboliņa, Valsts kontroles padomes locekle
10:30 -10.50
Pieaugušo izglītības pārvaldība. Rīcības soļi pieaugušo izglītības mācību piedāvājuma noteikšanā un nodrošināšanā.
  • Indra Leonova, Ekonomikas ministrijas Cilvēkkapitāla attīstības departamenta direktore
10:50 -11.10
EK Tehniskā atbalsta instrumenta projekta "Atbalsts darba devējiem prasmju attīstīšanas veicināšanai Latvijā" secinājumi rīcības virzieniem ilgtspējīgas un sociāli atbildīgas pieaugušo izglītības sistēmai.
•   Jeļena Muhina, Izglītības un zinātnes ministrijas Profesionālās un pieaugušo izglītības departamenta vecākā eksperte
11:10- 11.30
Tālākizglītības un profesionālās pilnveides attīstības perspektīvas augstākajā izglītībā.
  • Inga Lapiņa, Izglītības un zinātnes ministres padomniece augstākās izglītības jautājumos
11:30 - 11:45
Pārtraukums
2. daļa - Nozares risinājumi prasmju nodrošināšanai un novērtēšanai -starptautiskā un LAtvijas darba devēju pieredze
Darba valoda: latviešu un angļu (tiks nodrošināts sinhronais tulkojums)
11.45 - 12.05
Mikrokvalifikāciju salīdzinājums Eiropā (CEDEFOP research on microcredentials).
  • Iraklis Pliakis, CEDEFOP pārstāvis
12.05 - 12.25
Pieaugušo izglītība Šveicē. Prasmju atzīšana.
  • Jasmina Opardija, Izglītības, pētniecības un inovāciju valsts sekretariāta (SERI)pārstāve
  • Nicole Meier, Šveices Darba devēju savienības pārstāve
12.25 - 12.45
Lietuvas pieredze prasmju atzīšanā būvniecībā.
Robertas Encius, Lietuvas Būvnieku asociācijas Kompetenču novērtēšanas departamenta vadītājs
12.45 – 13.05
Ūdensapgādes sektora pieredze sadarbībai mācību īstenošanā pieaugušajiem.
Sandis Dejus, Latvijas Ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociācijas izpilddirektors
13.05. – 13.25
Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra pieredze pieaugušo izglītības organizācijā.
Mārtiņš Cimermanis, Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra valdes priekšsēdētājs
13:25 - 13.50
Diskusija - kādus risinājumus atbilstošas kvalitātes cilvēkresursu nodrošināšanai darba devēji sagaida pieaugušo izglītībā
13.50 - 14:00
Kopsavilkums un noslēgums
Konference tiek rīkota, pateicoties Izglītības un zinātnes ministrijas atbalstam, līguma “Par Latvijas Darba devēju konfederācijai deleģētā uzdevuma veikšanu un finansēšanu 2023. gadā” ietvaros

Processing Registration...